Elektronické školenie zamestnancov

Klient mal počas obdobia koronavírusu (COVID-19) požiadavku na školenie svojich zamestnancov na rôznych oddeleniach, aktuálna situácia však nedovolovala prezentácie a prítomnosť kolegov na pracovisku vo väčších množstvách.

Preto sme vymysleli elektronický školiaci systém, zložený z troch častí:

  • manažérska časť
  • školiaca časť
  • administračná časť

Manažér/administrátor si mohol vytvoriť ľubovoľný počet školení so zadaním názvu kurzu, bližšieho popisu kurzu, platnosti kurzu, maximálneho dátumu vyplnenia a priradenia ľubovoľných príloh.

Týmto si manažér pripravil pre svojich podriadených školenie, kde zamestnancovi po priradení úlohy prišla e-mailová notifikácia s informáciou, že je potrebné vykonať dané školenie v termíne, kde boli zadané detaily školenia aj so všetkými študijnými materiálmi.

Manažér pri vytváraní školenia test určil ľubovoľné otázky, ľubovoľné odpovede a označil, ktorá odpoveď je správna.

Zamestnanec bol po preštudovaní študijných materiálov vyzvaný k vykonaniu testu z daných materiálov. V prípade, že vykonal test, v ľubovoľnom čase, kedy mu to čas dovolil, bol test vyhodnotený.

Ak nesplnil minimálnu požadovanú hranicu splnitelnosti testu, bol vyzvaný k opakovaniu testu. Po splnení testu mu bol vytlačený certifikát, ktorý si neskôr vytlačil, podpísal a odovzdal na personálnom oddelení.

Klient systém používa doteraz a krátke, rutinné školenia (bezpečnosť práce, bezpečnosť IT, rôzne krátke školenia, precvičenia, …) už vykonáva len v tomto systéme. V prípade, že k testu je nastavená potrebná prolongácia, po vypršaní platnosti je zamestnanec opäť vyzvaný k vykonaniu testu.

V prípade, že zamestnanec na výzvy nereaguje, je o tom upovedomený jeho priamy nadriadený.

Priamy nadriadený má k dispozícií prehľad všetkých svojich podriadených s aktuálnym stavom všetkých požadovaných školení.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.